Gabinete do Vice-Prefeito

Nome: Xxxxxxxxxx
Sexo: Xxxxxxxxxx
Idade: Xxxxxxxxxx
Data de nascimento: Xxxxxxxxxx
Ocupação: Xxxxxxxxxx
Grau de instrução: Xxxxxxxxxx
Estado Civil: Xxxxxxxxxx
Município de nascimento: Xxxxxxxxxx